Rota Capital şirket değerlemeleri ‘Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (IVSC)’nin 2017 yılında güncellediği değerleme standartlarına uygun hazırlanmaktadır. Değerlenen şirketin faaliyetleri, pazarı, finansal yapısı ve bulunduğu ülke dikkate alınarak, çoğunlukla iki farklı değerleme yaklaşımı beraber veya tek başına kullanılmaktadır;

1. Pazar Yaklaşımı:

Değerlenen şirketin FAVÖK (faiz, amortisman, vergi öncesi kâr), hasılat, kazanç ve defter değeri performanslarının hepsinin veya -şirket yapısı dikkate alınarak- bir kısmının önemli ölçüde benzer başkaca şirketlerle karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder.

Rota Capital pazar yaklaşımında ‘Borsadaki Kılavuz Emsaller’ yöntemini uygular. Benzer olarak halka açık şirketlerin ele alındığı bu yöntemde emsallerin nitelikli olması, çeşitliliği, değerleme ölçütleri ve karşılaştırılabilir kanıtların değerleme tarihi itibariyle mevcut, elde edilebilir ve kesin olması, yöntemi çoğunlukla tercih edilir ve kabul görür kılmaktadır.

2. Gelir Yaklaşımı:

Bu yaklaşım gelir yaratma kabiliyeti yüksek şirketler için kullanılmaktadır. Değerlemede nadiren tek başına, çoğunlukla pazar yaklaşımı ile beraber ele alınır.

Gelir yaklaşımında kullanılan yöntem olan, gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değere indirgenmesine dayanan ‘İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA)’nın temelini ‘İleriye Dönük Finansal Bilgiler (nakit giriş/çıkış projeksiyonları)’ oluşturmaktadır. Rota Capital bu yöntemde sıklıkla varlığın bütününe ait nakit akışlarını kullanır, vergi sonrası esasla hareket eder ve enflasyon ve riskle ilgili varsayımları dikkate alır.

Paranın zaman değeriyle birlikte şirketin nakit akış türü ve gelecekteki faaliyetleriyle ilgili riskleri yansıtması amacıyla uygulanan bir diğer önemli İNA unsuru olan indirgeme oranını hesaplamada ise ‘Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC)’ yöntemi kullanılmaktadır.

Uygulanan bu yöntemler, öngörülere dayanarak hazırlanan ve bu sebeple sıklıkla sorgulanabilen İNA değerinin daha makul ve kabul edilebilir olmasını sağlamak üzere seçilmiştir.

EBITDA DEĞERİ ve ANALİZLERİ

EBITDA (FAVÖK) farklı ülkelerdeki farklı muhasebe ve vergilendirme politikaları, amortisman yöntemleri elimine edilerek, finansman giderlerinden arındırılmış, sadece ana faaliyetler neticesinde elde edilmiş kazançlardan doğan kârı ifade eder. Benzer sektör şirketlerinin karşılaştırılmasında, finansal tablo analizleri, kredi analizleri ve şirket değerlemesi alanlarında yararlanılan EBITDA, uluslararası piyasalarda kabul gören en önemli finansal göstergedir. ‘Şirket Değerlemesi’ detaylı EBITDA analizleri içerir.